Algemene voorwaarden

Bij het plaatsen van een bestelling gaat u akkoord met de algemene voorwaarden zoals die op deze site vermeld zijn.

Artikel 1 Algemeen
1 Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen, leveringen en transacties door en van DoubleDutch Kidswear. De voorwaarden zijn voor beide partijen bindend, behalve wanneer schriftelijk door de verkoper afwijkingen zijn aanvaard. Door een bestelling te plaatsen geeft de koper aan deze voorwaarden te kennen en te aanvaarden.
2 Alle andere voorwaarden (door kopers op hun briefpapier, bestellings- en leveringsformulieren, nota’s enz.) gesteld en/of ergens gedeponeerd zijn ongeldig en voor DoubleDutch Kidswear niet bindend, zelfs bij het uitdrukkelijk van de hand wijzen van de toepasselijkheid van haar voorwaarden.
3 De voorwaarden zijn te allen tijde van toepassing tenzij DoubleDutch Kidswear schriftelijk met andere voorwaarden akkoord gaat. De klant kan in geval van toekomstige aankopen geen rechten ontlenen aan eerder overeengekomen veranderingen in de voorwaarden.

Artikel 2 Toepasselijk recht en geschillen
1 Op alle overeenkomsten gesloten met DoubleDutch Kidswear zijn deze voorwaarden en het Nederlands recht van toepassing. Ook wanneer de klant in het buitenland verblijft of woont, of de uitvoering van de overeenkomst in het buitenland plaatsvindt.
2 Partijen zullen een beroep doen op een bevoegde rechter nadat zij zich in geval van onenigheid tot het uiterste hebben ingespannen tot een oplossing te komen.

Artikel 3 Aanbiedingen
1 Het aanbod van DoubleDutch Kidswear is vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Het aangebodene vervalt, indien het in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
2 Uit oogpunt van eerlijke concurrentie is het niet toegestaan de nieuwe Ducky Beau & Vinrose collecties aan te bieden via advertentiesites zoals Marktplaats.
3 Voor de nieuwe Ducky Beau & Vinrose collectie moeten vaste prijzen gehanteerd worden. Dit houdt in dat de verkoopadviesprijs inclusief btw vastgesteld wordt door de inkoopprijs te vermenigvuldigen met minimaal 2.4. Deze minimale marge dient tot 1 november gehanteerd te worden voor de wintercollectie en tot 1 mei voor de zomercollectie. Na deze data mag men artikelen afprijzen.
4 DoubleDutch Kidswear is niet aansprakelijk voor vergissingen of verschrijvingen m.b.t. informatie, prijzen en afbeeldingen. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.
5 Alle vermelde prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege en eventuele, in het kader van de overeenkomst te maken kosten, zoals verzend- en administratiekosten.

Artikel 4 Overmacht
1 In geval van overmacht hoeft DoubleDutch Kidswear de overeenkomst niet na te komen.
2 Wat is voor ons overmacht? Dat is een tekortkoming die DoubleDutch Kidswear niet kan worden toegerekend, maar waardoor wij niet in staat zijn onze verplichtingen na te komen.

Artikel 5 Betaling
1 Betalen kan op verschillende manieren: contant, per telebankieren of per pintransactie.
2 Bij verzending geschiedt betaling per overboeking vooraf op bankrekeningnummer NL45 ABNA 0841 8348 14  ten name van DoubleDutch Kidswear.
Buiten Nederland IBAN: NL45 ABNA 0841 8348 14 en BIC/Swift: ABNANL2A

Artikel 6 Levering en orders
1 Wij doen ons best alle orders zo snel mogelijk te verwerken. Alle bestellingen worden – mits de artikelen uit voorraad leverbaar zijn – binnen 2 werkdagen via PostNL verzonden na ontvangst van de betaling.
2 Het minimale orderbedrag is €250,-. Orders onder dit bedrag nemen wij niet in behandeling.
3 De verzendkosten binnen Nederland bedragen €7,95 excl. btw per doos.
Verzendkosten voor Duitsland en België bedragen €14,95 excl. btw per doos.
Overige zones worden berekend na ontvangst van de bestelling.

Artikel 7 Retourneren en garantie
1 Wij doen er alles aan om onze producten in perfecte staat aan u te leveren. Desondanks kan het voorkomen dat er sprake is van een productiefout of beschadiging. U heeft de verplichting om de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te inspecteren.
2 Vindt u onverhoopt toch een klacht die lijkt op een productie- of fabricagefout, dan kunt  u dit artikel binnen 7 werkdagen na ontvangst van dit artikel retour zenden. Hierover dient u vooraf schriftelijk melding te maken. Retouren worden alleen in behandeling genomen wanneer een kopie van de factuur is meegeleverd en het artikel zich nog in de staat van levering bevindt. De kosten voor het retour zenden worden alleen vergoed wanneer het daadwerkelijk een productie- of fabricagefout blijkt te zijn en het artikel binnen 7 dagen naar ons retour is gestuurd. U kunt bij artikel 7.4 lezen wat niet onder fabrieksfouten valt. Artikelen uit partijen mogen niet geretourneerd worden.
3 De goederen dienen zo verzorgd mogelijk teruggestuurd te worden. De kosten en het risico van de retourzending zijn in eerste instantie voor rekening van de detaillist. De detaillist maakt vooraf schriftelijk melding van de retourzending, waarna er verder via e-mail zal worden gecommuniceerd. Onvoldoende gefrankeerde en rembourszendingen worden niet geaccepteerd. Alleen wanneer de klacht als gegrond wordt verklaard en aan alle voorwaarden wordt voldaan,  zullen de retourkosten door ons worden vergoed.
4 Onderstaande voorbeelden zijn geen productie- / fabricagefouten en vergoeden wij niet:

 • Afwijkingen in kwaliteit, kleur, maat, gewicht e.d.
 • Kapotte ritsen.
 • Het verlies van accessoires en versieringen zoals steentjes.
 • Het verkeerd wassen of verkeerd gebruik van het artikel is ons niet verwijtbaar en zal dus ook niet als zodanig door ons in behandeling worden genomen.
 • Klachten naar aanleiding van slijtage, zoals o.a. kapotte ritsen, gescheurde naden, kapotte knopen.
 • Mankementen veroorzaakt door onjuist gebruik.

5a Wanneer wij inderdaad een productie- of fabrieksfout constateren, zal de aankoopprijs door ons gecrediteerd worden.
5b Blijkt de klacht geen productie- of fabrieksfout, dan worden het artikel en de verzendkosten niet vergoed en sturen wij het artikel retour na ontvangst van de daarbij horende verzendkosten.
6 Na de termijn van 7 dagen zullen wij een klacht nog wel in behandeling nemen, maar de verzendkosten voor een retour zijn dan altijd voor rekening van de detaillist. Iedere vorm van garantie vervalt echter 3 maanden na aankoop.
7 Er wordt alleen gecommuniceerd met de detaillist die het betreffende artikel bij ons heeft gekocht, niet met de eindconsument. Wij accepteren dus enkel en alleen retouren vanuit onze detailisten en niet van de consument.
8 Let bij het retourneren dus op de volgende punten:

 • Alleen artikelen met een productie- of fabricagefout kunnen retour worden gestuurd. Zie artikel 7.4.
 • Artikelen met kapotte ritsen kunnen niet worden geretourneerd. Zie artikel 7.4.
 • Retouren van de eindconsument worden niet geaccepteerd, alleen de detaillist kan bij ons artikelen retourneren.
 • Artikelen kunnen alleen worden geretourneerd als ze zijn voorzien van de originele labels en niet gedragen of door uw toedoen beschadigd zijn.
 • Er moet van tevoren, per e-mail, een melding over de retourzendingen worden gestuurd naar info@doubledutchkidswear.com.
 • De retourzending moet een kopie van de originele factuur bevatten. Hierop moet zijn aangegeven welke artikelen retour komen en waarom. Op deze manier weten we van wie de retourzending afkomstig is.
 • De verzendkosten en verantwoordelijkheid voor het terugsturen zijn in eerste instantie voor u, tenzij anders is overeengekomen. Onvoldoende of ongefrankeerde zendingen worden door ons niet aangenomen.
 • Wij zijn een groothandel en ruilen daarom geen kleding voor andere maten.

9 Omdat wij samenwerken met detaillisten gaan we er van uit dat bestelde artikelen altijd kunnen worden verkocht. Bestelde artikelen kunnen bij hoge uitzondering en geheel op eigen kosten geretourneerd worden. In dit geval zijn wij gerechtigd  om hiervoor €15,- administratiekosten te rekenen.

Artikel 8 Aansprakelijkheid
1 DoubleDutch Kidswear is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van de goederen tijdens verzending door PostNL.
2 DoubleDutch Kidswear is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die na de levering, door welke oorzaak dan ook, ontstaan is aan de koper en/of zijn gezinsleden, aan zaken van de koper, aan derden en/of aan zaken van derden.
3 Het meebrengen van minderjarigen naar DoubleDutch Kidswear geschiedt geheel op eigen risico, daar zij en haar verzekering alle aansprakelijkheid uitsluiten.
4 Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan www.doubledutchkidswear.com, is het mogelijk dat de informatie die op de website wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. DoubleDutch Kidswear is niet aansprakelijk voor de niet-permanente beschikbaarheid van www.doubledutchkidswear.com en voor technische of elektronische fouten van het online aanbod.
5 DoubleDutch Kidswear is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
6 Indien vast komt te staan dat DoubleDutch Kidswear toch aansprakelijk zou zijn voor enige schade, dan is de aansprakelijkheid gemaximaliseerd tot het orderbedrag van de bestelling maar nooit meer dan €1000,- in totaal.

Artikel 9 Vrijwaring
1 De wederpartij vrijwaart DoubleDutch Kidswear voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan haar toerekenbaar is.

Artikel 10 Privacy
1 Wij houden te allen tijde rekening met uw privacy. Alle persoonsgegevens worden uitsluitend door DoubleDutch Kidswear gebruikt ten behoeve van de bezorging en betalingstransacties. Gegevens geven wij nooit aan derden.

Artikel 11 Copyright
1 Zonder schriftelijke toestemming mag niets van de webpagina van DoubleDutch Kidswear gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid worden, met uitzondering van de downloads op onze downloadpagina (mits gebruikt ter stimulering van de verkoop van bij ons ingekochte producten).

Artikel 12 Registratie en wijziging voorwaarden
1 Deze voorwaarden kunnen op verzoek worden toegestuurd.
2 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met DoubleDutch Kidswear.
3 De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.